4511357996_980x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình

Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Gia Đình 18 tại Seattle, Washington họp mặt với “Hằng Minh”.