4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

BLU-82 QUẢ BOM LỚN NHẤT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM

 

Hai trái bom “DAISY CUTTER” đã được thả tại mặt trận Ngã Ba Dầu Giây vào ngày 16 tháng 4 năm 1975 trong trận chiến Xuân Lộc, Long Khánh.

4515438176.jpg