4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

HOME 4511708440_351x422.jpg

Ðặc San số Đặc Biệt "Kỷ Niệm 30 Năm Hội Ngộ và Tuyến Thép Xuân Lộc" của Sư Đoàn 18 Bộ Binh đã phát hành ngày 9 tháng 7 năm 2005 trong buổi hội ngộ 30 năm tại Little Saigon, California.

 

Ðây là cuốn Ðặc San SĐ18BB/QLVNCH được thực hiện lần đầu tiên tại Hoa Kỳ.

 

 

Mục Lục

Nếu quý vị muốn có Đặc San SĐ18BB để giữ làm kỷ niệm, xin vui lòng ủng hộ $15.00 USD (luôn tiền cước phí) và gửi money order hoặc cashier’s check về:

 

KBC Hai Ngoai

̣9353 Bolsa Ave. #K17

Westminster, CA 92683

Memo: Dac San SD18BB

1-1 18th Division troops at Xuan Loc