4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

10-12-2009 Hoi Ngo Su Doan 18 Bo Binh

Nho ve Xuan Loc Tai Sydney Australia Tap 1

10-12-2009 Hoi Ngo Su Doan 18 Bo Binh

Nho ve Xuan Loc Tai Sydney Australia Tap 2

10-12-2009 Hoi Ngo Su Doan 18 Bo Binh

Nho ve Xuan Loc Tai Sydney Australia Tap 3