4511357996_980x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình

Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Chiến hữu 18 tại Nam và Bắc California họp mặt vào ngày 12 tháng 12 năm 2003 tại San José với sự hiện của niên trưởng Huỳnh Thao Lược.