4511357996_1079x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh

Family of the 18th Division/ARVN

TIN TỨC VỀ MỘ CHIẾN SĨ SĐ18BB HY SINH TẠI BÌNH LONG NĂM 1972

 

 

*  15 ngôi mộ chiến sĩ SĐ18BB là những mộ lính duy nhất tại Bình Long còn sót lại chưa bị san bằng, đào bới hay cải táng nhờ nằm trong khu vườn trồng điều của tư nhân.  Những ngôi mộ này không người chăm sóc, có các tấm bia xi măng củ kỹ, nhiều bia bị bể và mộ không còn vun đất mà gần như bằng phẳng với mặt đất.  Chủ nhà mong muốn thân nhân cải táng các mộ, vì các mộ bị bỏ hoang phế nơi đây đã quá lâu.  

 

 

    Họ và Tên                   Từ trần       Số quân        Cấp Bậc    Binh chủng

 

1/   Lâm Xa Ry              21/07/1972   68/506781         BI    TĐ1/48 SĐ18BB

2/   Đặng Văn Lợi     22/04/1972   70/115479       HSI    TĐ1/48 SĐ18BB

3/   Nguyễn Văn Hai     21/06/1972 75/104307         BI    TĐ1/48 SĐ18BB

4/   Trần Văn Anh     03/07/1972   70/000285 TSI    TĐ1/48 SĐ18BB

5/   Nguyễn Thế Ty     10/07/1972   58/866963 BI    TĐ1/48 SĐ18BB

6/   Trần Văn Rớt     28/06/1972 24/432232 BI    TĐ1/48 SĐ18BB

7/   Đàm Quốc Tường   10/07/1972 65/138137 TS    TĐ1/48 SĐ18BB

8/   Liêu Văn Thành     21/06/1972 72/141633 BI    TĐ1/48 SĐ18BB

9/   Tăng Văn Nhỏ     21/06/1972 75/106671 BI    TĐ1/48 SĐ18BB

10/  Trần Bửu Tự     25/06/1972 68/137789 HSI    TĐ1/48 SĐ18BB

11/  Nguyễn Tấn Hải    21/06/1972 75/104307        BI    TĐ1/48 SĐ18BB

12/  Phạm V ....     10/07/1972 59/52....        HS    TĐ1/48 SĐ18BB

13/  Triệu Văn Bắc     14/04/1972 72/33788.

14/  Nguyễn Văn Hường   ..........       57/154870

15/  Vô Danh

 

Ghi chú:  

-  Số 12 bia bể, mất góc mặt, không rõ số quân.

-  Số 13 và 14 có hai tấm bia chung trong một ngôi mộ, những chi tiết ghi được như trên.

-  Số 15 mộ có bia bị đất lấp hết chử ghi trên tấm bia