4511357996_980x89.jpg 4511358053_64x82.jpg 4511342048_78x78.jpg

Gia Đình

Sư Đoàn 18 Bộ Binh

PHÂN ƯU

Đau buồn hay tin Thứ Nam của Chiến Hữu TÔ PHẠM THÁI là:

 

Cháu TÔ PHẠM NGỌC TOÀN 

Pháp danh PHỔ SIÊU

đã từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2009, tại Pomona, California.

 

Hưởng Dương 31 Tuổi

 

Chúng tôi chân thành chia buồn cùng Chiến Hữu Tô Phạm Thái và Ttang Quyến.

Nguyện cầu hương linh Cháu Tô Phạm Ngọc Toàn siêu sinh nơi cõi Phật.

 

ÔB Lê Minh Đảo – ÔB Huỳnh Thao Lược – ÔB Hứa Yến Lến – ÔB Lê Xuân Hiếu – ÔB Trần Bá Thành

và toàn thể các chiến hữu Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ BInh/QLVNCH

___________________________________________________________________________________________

 

PHÂN ƯU

 Nhận được tin buồn

Chiến Hữu Vũ Văn Lượng

(Cựu Thiếu tá Tiểu Đoàn Trưởng/TĐ4/52)

đã mệnh chung vào ngày 13 tháng 3 năm 2007 tại Garden Grove, CA, USA.

 

Toàn thể Anh Chị Em Gia Đình 18 thành kính chia buồn cùng Chị Vũ Văn Lượng và gia quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Chiến hữu Vũ Văn Lượng sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

 

ÔB Lê Minh Đảo – ÔB Huỳnh Thao Lược – ÔB Hứa Yến Lến – ÔB Lê Xuân Hiếu – ÔB Trần Bá Thành

và toàn thể các chiến hữu Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ BInh/QLVNCH

 

_______________________________________________________________________________

 

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Hiền Thê của Niên Trưởng NGUYỄN VĂN XUÂN

(cựu Trung Tá/TP4/Sư Đoàn 18 Bộ Binh) là:

 

Chị NGUYỄN THỊ HUỆ

Pháp danh  DIỆU TÍCH

Đã mãn phần ngày 10 tháng 2 năm 2007 tại Seattle/Washington

(Nhầm ngày 23 tháng 12 năm Bính Tuất)

 

Hưỡng thọ  87 tuổi

 

         Gia đình chúng tôi và toàn thể Quân Nhân các cấp thuộc Sư Đoàn 18 Bộ Binh

xin chân thành chia buồn cùng Anh NGUYỄN VĂN XUÂN và tang quyến.

         Nguyện cầu hương linh CHỊ sớm về cỏi Niết Bàn.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Gia đình LÊ MINH ĐẢO - Gia đình HỨA YẾN LẾN

Gia Đình Sư Đoàn 18 Bộ Binh/QLVNCH